Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Statement by the Polish PM:
Prime Minister Mateusz Morawiecki in Berlin: I call on the German government to deliver all types of weapons to Ukraine
January 16, 2023
The 50th anniversary of Wolfgang Schäuble’s work was an opportunity for Prime Minister Mateusz Morawiecki to raise current international issues and challenges facing Germany and Poland. The head of the government stressed the need for solidarity with struggling Ukraine and mentioned Polish-German relations and their role in building a common Europe.

Europe in the Face of Russian Imperialism
Prime Minister Mateusz Morawiecki referred to the issue of Russia and the approach of Western European countries to it. “30 years of peace in Europe turned out to be a partial illusion. Western Europe believed that the Russian bear could be tamed, noted the head of the government. “However, Poland knew that imperialism was the most important part of the Kremlin’s policy,” he added.

European countries have fallen into a trap – they have become dependent on Russian gas. “It turned out that relations with Russia are a pact with the devil. “Wandel durch Handel” -change through trade – policy and projects that were supposed to connect Russia with Europe did not work out, stressed the Prime Minister. “What for the West turned out to be just a business failure, for countries such as Ukraine and Poland, it became a matter of life and death” – he explained.

According to the Polish Prime Minister, in Russian political thinking, the existence of independent Ukraine or independent Poland is incompatible with the existence of Russian imperialism.

Polish-German relations
Prime Minister Mateusz Morawiecki emphasized Poland’s fundamental role in creating a free Europe. “Without Polish Solidarity, the fall of the Berlin Wall would not have been possible,” the head of the government reminded.

Polish-German relations are very important for the whole of Europe. The head of the government quoted a statement by H. Gerlach, who emphasized that only an agreement is a good solution in relations between Poland and Germany. According to the Prime Minister, Polish-German relations should be strengthened, which would be good for Poland, Germany and the whole of Europe. “This strengthening should be based on a common vision of free and democratic nations that strive to build a strong and united Europe,” stressed the head of the government.

Europe and the war in Ukraine
Europe must support Ukraine to prevent World War III. European countries cannot be indifferent to the spilled Ukrainian blood. Ignoring Russia may lead to attacks on other European countries. “Today, Ukrainians are fighting not only for their freedom, but they are also fighting to defend Europe,” noted Prime Minister Mateusz Morawiecki. As he added, it is very important for the German government to take action to supply all types of armaments to Ukraine.

Wolfgang Schäuble
Wolfgang Schäuble is the former president of the Bundestag, the lower house of the German parliament. He also served as Minister of Finance, Interior, and President of the Christian Democratic Union (CDU). He is considered one of the most influential German politicians.”
(Unofficial translation, because there’s no English translation. See the original here and below: https://www.gov.pl/web/premier/premier-mateusz-morawiecki-w-berlinie-wzywam-niemiecki-rzad-do-dostarczenia-wszystkich-rodzajow-uzbrojenia-na-ukraine )

Premier Mateusz Morawiecki w Berlinie: Wzywam niemiecki rząd do dostarczenia wszystkich rodzajów uzbrojenia na Ukrainę
16.01.2023
Jubileusz 50-lecia pracy Wolfganga Schäuble był okazją do poruszenia przez premiera Mateusza Morawieckiego aktualnych problemów międzynarodowych oraz wyzwań stojących przed Niemcami i Polską. Szef rządu podkreślił potrzebę solidarności z walczącą Ukrainą oraz wspomniał o relacjach polsko-niemieckich i ich roli w budowie wspólnej Europy.

Europa w obliczu imperializmu Rosji

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do kwestii Rosji i podejścia do niej krajów Zachodniej Europy. „30 lat pokoju w Europie okazało się częściową iluzją. Europa Zachodnia wierzyła, że rosyjskiego niedźwiedzia można oswoić” – zaznaczył szef rządu. „Jednak Polska wiedziała, że imperializm jest najważniejszą częścią polityki Kremla” – dodał.

Kraje europejskie wpadły w pułapkę – stały się zależne od rosyjskiego gazu. „Okazało się, że stosunki z Rosją to pakt z diabłem. Polityka Wandel durch Handel – zmiana poprzez handel – i projekty, które miały związać Rosję z Europą, nie wypaliły” – podkreślił premier. „To, co dla Zachodu okazało się tylko niepowodzeniem biznesowym, dla krajów takich jak Ukraina i Polska, stało się sprawą życia i śmierci” – wyjaśnił.

Zdaniem polskiego premiera, w rosyjskim myśleniu politycznym, istnienie niepodległej Ukrainy czy niepodległej Polski jest nie do pogodzenia z istnieniem rosyjskiego imperializmu.

Relacje polsko-niemieckie
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił fundamentalną rolę Polski w tworzeniu wolnej Europy. „Bez polskiej „Solidarności”, nie byłby możliwy upadek Muru Berlińskiego” – przypomniał szef rządu.

Relacje polsko-niemieckie są bardzo istotne dla całej Europy. Szef rządu przytoczył wypowiedź H. Gerlacha, który podkreślał że tylko porozumienie jest dobrym rozwiązaniem w stosunkach Polski i Niemiec. Zdaniem premiera, relacje polsko-niemieckie powinny zostać wzmocnione, co  byłoby  dobre dla Polski, Niemiec oraz dla całej Europy. „Wzmocnienie to powinno zostać oparte na wspólnej wizji wolnych i demokratycznych narodów, które dążą do budowy silnej i zjednoczonej Europy” – podkreślił szef rządu.

Europa, a wojna w Ukrainie
Europa musi wspierać Ukrainę, aby nie doszło do III wojny światowej. Kraje europejskie nie mogą być obojętne na przelewaną ukraińską krew. Ignorowanie Rosji może doprowadzić do napaści na inne państwa Europy. „Dzisiaj Ukraińcy walczą nie tylko za swoją wolność, lecz również walczą w obronie Europy” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, bardzo istotne jest, aby rząd niemiecki podjął działania polegające na dostawie wszystkich rodzajów uzbrojenia na Ukrainę.

Wolfgang Schäuble
Wolfgang Schäuble jest byłym przewodniczącym Bundestagu – izby niższej niemieckiego parlamentu. Pełnił on również funkcję ministra finansów, spraw wewnętrznych oraz przewodniczącego Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU). Uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych polityków niemieckich.
https://www.gov.pl/web/premier/premier-mateusz-morawiecki-w-berlinie-wzywam-niemiecki-rzad-do-dostarczenia-wszystkich-rodzajow-uzbrojenia-na-ukraine